انواع مرخصی های کارکنان :

انواع مرخصی های کارکنان اداری به طور کلی به استحقاقی – استعلاجی بدون حقوق تقسیم و  شرح هر یک به ترتیب زیر خواهد بود، استفاده از هر نوع مرخصی موکول به درخواست مستخدم و موافقت دانشگاه و صدور حکم توسط کارگزینی می باشد. جهت مشاهده شرح هریک از موارد زیر بر روی آن کلیک نمایید.

 مرخصی استحقاقی و نحوه خرید مرخصی

 مرخصی استعلاجی

 مرخصی بدون حقوق