معرفی معاون اداری مالی واحد  

نام و نام خانوادگی: جواد مسعودی  

    تحصیلات: دکترای حسابداری

     پست الکترونیکی: